Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Kudlarainvest s.r.o., IČ 27913201, se sídlem Skalka 690, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 126080 C jako prodávající (dále jen Lartstore, nebo Provozovatel) a na straně druhé je kupující (dále jen Kupující).
 
Další informace o Lartstore jsou uvedeny na webové stránce www.lartstore.cz v sekci O nás.
 
Kupujícím je spotřebitel, jako fyzická osoba nebo firma, podnikatel, jako osoba právnická.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá nákupem prostřednictvím internetového obchodu Lartstore kupní smlouvu s Lartstore, nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem nebo firmou je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Lartstore, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Lartstore nebo smluvních partnerů Lartstre, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Lartstore sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Lartstore si neúčtuje žádné další poplatky, mimo placené/ných doplňkových služeb jako například doprava zboží kupujícímu.
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Lartstore, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.
 3. Lartstore neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná.
 4. v případě odběratelských smluv uzavíraných na dobu určitou, je cena zboží a všech služeb sjednána za celou dobu platnosti smlouvy, není-li uvedeno jinak.
 5. ceny zboží a služeb jsou na webu Lartstore uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 6. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě tří dnů, která běží, jde-li o
  1.  i.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2.  ii.       smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3.  iii.      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
  4.  iv.      přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti Kudlarainvest s.r.o., v neporušeném stavu, se vším příslušenstvím , které bylo spotřebiteli dodané. Refundace nákladů na vrácení předmětu smlouvy není možná a musí ji snést strana od smlouvy odstupující.

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1.  I. o poskytování služeb, které Lartstore splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  2.  II. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Lartstore a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  3.  III. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  4.  IV. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  5.  V. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z funkčních důvodů jej není možné vrátit;
  6.  VI. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  7.  VII. o dodávce grafické reprodukce, nebo nástrojů a materíalů, pokud porušil jejich původní obal.
  8.  VIII. o dopravě, pokud Lartstore tato plnění poskytuje v určeném termínu. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 1. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 2. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Lartstore, přičemž registrovaní uživatelé Lartstore mají k těmto údajům na požádání přístup po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy.
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní e-mail, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetovém obchodě Lartstore tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky a schválením objednávky provozovatelem Lartstore, o čemž bude Kupující vyrozuměn informačním e-mail. Za případné chyby při přenosu dat Lartstore nenese odpovědnost. Uzavření a stadia smlouvy Lartstore vždy neprodleně, nebo v nejkratší možné době potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Lartstore. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 19.900,- Kč, bude objednávka schválená  Provozovatelem až po jejím prozkoumání a kontaktu s Kupujícím.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Lartstore zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí smluvenou kupní cenu.

Larstore si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení  služby.

Lartstore Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou podle aktuálního platného právního ujednání.

Lartstore splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Lartstore věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (právnické osobě) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Lartstore odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až když mu věc předá dopravce.

Dodá-li Lartstore větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Lartstore odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Lartstore věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Lartstore věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Lartstore vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000,- Kč, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Lartstore provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Právo Kupujícího nezaloží později vzniklá vada, kterou by prokazatelně Lartstore způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Lartstore umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Lartstore škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Lartstore

Lartstore odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Lartstore odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Larstore popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Lartstore uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo včasným neužitím věci pro ůčely pro které byla vyrobena.
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to čistě z povahy věci.

U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího v případě právnické osoby může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Lartstore zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním jiné věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. na odstranění vady opravou věci.
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Lartstore, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Lartstore, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Lartstore vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Lartstore nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Lartstore nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Lartstore dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Lartstore odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Lartstore vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Lartstore.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Lartstore na své náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Lartstore zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání věcí zakoupených u Lartstore dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn veškerá díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj kopie, opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu.  

Toto ustanovení VOP se užije taktéž na obsah, který Lartstore poskytl Kupujícímu jako dar.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lartstore umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím písemnému oznámení spotrebitele od smlouvy pouze e-mailem, po jeho prozkoumání pak spotřebiteli Lartstore potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit nelze korespondenčně!

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Lartstore bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Larstore obdržel, a to na své náklady.

Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Lartstore doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Lartstore spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu na které má být storno platby uhrazeno.

Spotřebitel odpovídá Lartstore pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Bez těchto podkladů může Lartstore odmítnout peněžní prostředky poukázat.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Lartstore bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny nebo částečné peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, bankovým převodem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) a Lartstore jej může ověřit a prohlásí je za validní, Lartstore mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Lartstore však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Lartstore odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Lartstore a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 3 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Lartstore právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Lartstore, co ještě vrátit může, a dá Lartstore náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na adrese Provozovatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apodobně s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Kudlarainvest s.r.o., IČ 27913201, se sídlem Skalka 690, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního e-mailu (info@Lartstore.cz) 

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy v závěru tohoto dokumentu v části Příloha Obchodních podmínek.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Lartstore může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Lartstore pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies viz Příloha Obchodních podmínek část Cookies (část A)

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Lartstore si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Lartstore prostřednictvím e-mailu (info@Lartstore.cz) nebo kontaktního tel. čísla (+420 777 550094) v pracovním čase Pondělí až Pátek od 9:00 do 16:00.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Lartstore: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Lartstore nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Pracovní doba provozovatele je Pondělí až Pátek od 9:00 do 16:00, pokud tyto dny nepřipadnou na dny státních svátku, nebo jinak státem vyhlášených dnů, na které se vzhlíží jako na dny volné.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.Lartstore.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Pro platební styk v cizích měnách, které může Kupující využít slouží průběžně aktualizovaný kurzovní přepočet podle kurzovního lístku vydaným Českou Národní Bankou, vždy v začátku kalendářního měsíce příslušného roku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu Lartstore nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném internetovém obchodě, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Lartstore a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Lartstore. Lartstore v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Lartstore si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání


Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:


a.    prostřednictvím elektronického obchodu Lartstore (dále jen e-shop),
b.    elektronickou poštou na adrese info@Lartstore.cz,
c.    telefonicky na kontaktním tel.čísle Lartstore.

Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat pracovní dny Provozovatele Lartstore od 08:00 do 16:00 ve všedných pracovných dnech.

Lartstore doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Lartstore.cz.  V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

Lartstore akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti na pokladně provozovatele, nebo platební kartou při nákupu,
 2. platba předem bankovním převodem,
 3. platba přes internetové rozhraní banky,
 4. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu, přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje Kupujícím zadané údaje o platební kartě Kupujícího pro další budoucí platby. 
 5. platba prostřednictvím Lartstore Kreditu (jedná se o dárkovou poukázku, jejíž hodnotu určuje a dárkovovou poukázku vydáva Provozovatel)
 6. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv.dobírečné),
 7. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele a právnické osoby při splnění podmínek),
 8. platba prostřednictvím systému Paypal.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Lartstore, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány v Příloze Obchodních podmínek (část B)

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Lartstore zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr, nebo osobní doručení (po Praze) Prodávajícím,
 2. zasílání přepravní službou – ČR,
 3. zasílání kurýrem (po Praze),
 4. zasílání službou LartstoreExpres (po Praze a okolí),
 5. zasílání přepravní službou – SR.
 6. zasílání přepravní službou – Evropa

 

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Lartstore nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete v Příloze Obchodních podmínek (čáast D)

 

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Lartstore či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Lartstore či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a Kupující se vystavuje riziku, že může jít o zboží – věc/věci poškozené a Lartstore nenese v takovém případě odpovědnost za kvalitu zboží-věci a tudíž Kupující nemusí mít nárok na reklamaci.

Převzatou ale neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adrese info@Lartstore.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Lartstore. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Lartstore možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou!

3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané Lartstore, je tento výherce povinen si převzít výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla Přepravní společností doručena výhra na základě vyhlášení o zpracování výsledku a výhře soutěže Lartstore. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Lartstore a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád v sekci Reklamace).

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Lartstore a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Lartstore doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Lartstore pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 31.8. 2016 a jsou k dispozici v sídle Provozovatele Lartstore nebo elektronicky na www.Lartstore.cz.

 

Příloha Obchodních podmínek

 

část A

(Bezpečnost a ochrana osobních údajů)

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Kudlarainvest s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.lartstore.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti Kudlarainvest s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do e-shopu www.lartstore.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@lartstore.cz .

Jak jsou zabezpečeny nákupní transakce?

Systém mimo Zákazníkem schválených Cookies neukládají žádné informace je znemožněno pamatování jakýchkoliv hesel, je znemožněno automatické doplňování formulářů.

Jak používáme cookie

Tyto počítače naleznete v části B Přílohy (následující část)

 

 ---

část B

(Informace o souborech cookies a jejich využívání společností Kudlarainvest s.r.o. )

 

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější a pomalejší.

Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?

Společnost Kudlarainvest s.r.o. plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou pouze ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost Kudlarainvest s.r.o.? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.lartstore.cz, e-mailem, telefonicky na telefonním čísle +420 777 550094, popřípadě písemně na adresu Kudlarainvest s.r.o.
Podrobnější informace v Podmínkách společnosti Kudlarainvest s.r.o., pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů:

 

Podmínky společnosti Kudlarainvest s.r.o. pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti Kudlarainvests.r.o. (dále jen Prodávající, nebo Provozovatel, nebo Lartstore).

 

Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek Lartstore.cz a jejich zákazníků (tito dále jen Kupující). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti Kudlarainvest s.r.o. v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 1. Společnost Kudlarainvest s.r.o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost Kudlarainvest s.r.o.využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.
 1. Společnost Kudlarainvest s.r.o. používá 2 typy souborů cookies:
 • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání
 • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího
 1. Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost Kudlarainvest s.r.o. následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek Lartstore.cz

 

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Kudlarainvest s.r.o.

Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

 1. Uživatel webových stránek Lartstore.cz provozovaných společností Kudlarainvest s.r.o. je před návštěvou stránek informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 1.  Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (p
Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 30 e-shop systém banan.cz

www.lartstore.cz by LART - Kudlarainvest. s.r.o. ©2016                                                                                      kontakt: info@lartstore.cz